Praca w branzy IT - doswiadczenie

Praca w branzy IT - doswiadczenie

Jak nasze szkolenie zawodowe i doœwiadczenie mog³yby stworzyæ firmê konsultingow¹ o wysokich dochodach.

W³aœciciele firm ugrzêzn¹æ w niezliczonej iloœci codziennych problemów i miejscach wartych uwagi. Nabywcy uwa¿aj¹, ¿e po prostu nie s¹ w tyle godzin dziennie, aby obs³u¿yæ wszystko, co powinno byæ za³atwione do podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej do przodu. To tam swoje doœwiadczenia zawodowego mog¹ pomóc.

W³aœciwe zarz¹dzanie i planowanie s¹ podstawowe sk³adniki do sukcesu w biznesie; a wiêkszoœæ ma³ych firm po prostu nie maj¹ te sk³adniki w proporcjach niezbêdnych do osi¹gniêcia ich najwiêkszy potencja³ zysku. To mo¿e byæ obszarem sposobnoœci opartej na treningu i doœwiadczenia zawodowego.

Dlaczego tak siê dzieje? Pamiêtaj, ¿e mówimy o ma³ych przedsiêbiorstw. Bardzo czêsto osoba z danej umiejêtnoœci i kontaktów bêdzie "rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej", u¿ywaj¹c ich doœwiadczenia zawodowego! Ale co tak naprawdê siê dzieje, jest sta³y "na w³asny rachunek".

Co oznacza, ¿e ??s¹ nadal zatrudnieni przy u¿yciu ich szkolenia zawodowe i doœwiadczenie wykonuj¹ pracê dla siebie, a nie pracy w charakterze pracownika. Mog¹ zatrudniæ innych, ale nie s¹ one prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

SprawdŸ to.

Jeœli w tym scenariuszu "biznes" w³aœciciel przerwa³a pracê, by firma kontynuowaæ? OdpowiedŸ nie musi byæ.

Tak prawdziwa definicja dzia³alnoœci gospodarczej jest "jeœli w³aœciciel przestaje dzia³aæ w bran¿y, mo¿e firma z bran¿y kontynuowaæ". Jeœli odpowiedŸ brzmi nie, to nie jest biznes.

Zrozum, ¿e podstawowym i bêdziesz sobie sprawê, ¿e jeœli masz jakieœ umiejêtnoœci z kszta³cenia zawodowego, doœwiadczenia z przesz³oœci, praca, hobby, czy cokolwiek mieæ atrybuty, aby rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako konsultant pasuj¹cych szczególnych umiejêtnoœci na rynku.


- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *