Jakie standardy powinien spelniac porzadny komputer

Jakie standardy powinien spelniac porzadny komputer

By³eœ kiedyœ w Chinach? Pekin? Jak o Wielki Mur? OK, jak o placu Tiananmen? OK, OK, wiêc trzeba by³o wszêdzie. Có¿, wiem, trochê miejsce, które nie zosta³y: Wielka Hala Ludowa.

Jest to miejsce, gdzie bardzo niewiele osób spoza Chin dostaæ siê powiedzieæ "by³em tam"! Có¿, nie tylko tam, ale w obecnoœci Li Peng. Tak wiêc, mo¿na zapytaæ: "Kim jest Li Peng"? Teraz twój brak miêdzynarodowego m¹droœci spad³ poza krawêdŸ. By³ dzia³aj¹c Premier 1987 - 9, 1989 - 98 Premier Chin. Chin. Teraz masz prawo zadaæ pytanie: "Co robi³eœ tam i co tam robi Li Peng ³aski Ci taki zaszczyt?"

Teraz mogê dostaæ siê do dzia³alnoœci tej dyskusji. Okazuje siê, ¿e Li Peng jako m³ody cz³owiek studiowa³ in¿ynieriê. Elektrotechnika, nie mniej. Kiedy podrós³ i znalaz³ siê na stanowiskach kierowniczych odsun¹³ siê od in¿ynierii, ale nigdy nie straci³ entuzjazm do technologii. Czyli co przyniós³ go do Wielkiej Sali na tej niezwyk³ej okazji. To by³ rok, ¿e Chiny zosta³ wybrany naród hosta dla rocznych spotkaniach IEC. OK, mo¿na powiedzieæ, wiêc to, co jest IEC? OdpowiedŸ; IEC Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna i jest jednym z najbardziej znacz¹cych organizacji normalizacyjnych na œwiecie. Jego miêdzynarodowego biura z siedzib¹ w Genewie, w Szwajcarii i sk³ada siê z wielu komisji w wielu dziedzinach technicznych dla ustalania zarówno dobrowolne i obowi¹zkowe normy techniczne. Moja komisja, dla których by³em delegatem USA by³ TC-100 sprzêt audio, wideo i multimedialnych systemów i urz¹dzeñ. By³y, oczywiœcie, wiele innych IEC komisje w obecnoœci. Poniewa¿ Wielka Sala mo¿e pomieœciæ 5000 osób w uk³adzie bankietowym naprawdê tylko http://skp-pila.pl/cennik.php zajmuje czêœæ budynku 7.000 stóp kwadratowych.

Li Peng by³ bardzo uprzejmy i wyjaœni³ swoje osobiste zainteresowanie uczestnictwem w tym wydarzeniu, poniewa¿ zapocz¹tkowa³o Chin, aby staæ siê czêœci¹ globalnej dzia³alnoœci normalizacyjnej.
http://www.sipi.com.pl
- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *