Jak oszczednie uzywac komputerow

Jak oszczednie uzywac komputerow

Pralki zu¿ywaj¹ energiê elektryczn¹ w du¿ej iloœci. SprawdŸ, czy uruchomiæ pe³ne obci¹¿enie, a stosowanie ni¿szych temperatur lub ustawienia oszczêdzania energii.

Wzi¹æ prysznic zamiast k¹pieli, zu¿ywa 5 razy mniej wody. Obni¿ temperaturê podgrzewacz wody o kilka stopni nie zauwa¿ysz ró¿nicy.

Fix ma³e wycieki wody, gdy masz jakiœ.okna gdynia Jedna kropla wyciek mo¿e spowodowaæ stratê ponad 9000 litrów w roku.

Jest kilka rzeczy, które mo¿na zrobiæ w zimie dla oszczêdnoœci na kosztach energii grzewczej.

Jeœli wychodzisz z domu na kilka godzin œciszyæ ciep³a przez parê stopni. Mo¿na w³¹czyæ go do swojej normalnej poprzedniego ustawienia ponownie po powrocie. Nie ma potrzeby, aby w³¹czyæ go wy¿ej ni¿ to by³o przed wyjazdem, poniewa¿ siłownia zewnętrzna nie pozwoli ogrzaæ dom szybciej, bêdzie to wy³¹cznie strata energii.

W przypadku d³u¿szej nieobecnoœci, ustawiæ swój system grzewczy tylko utrzymaæ go przed zamarzaniem.

Jeœli chcesz, aby wywietrzyæ dom, wy³¹czyæ grzanie, gdy okna s¹ otwarte.

U¿yj programowalny termostat termostat bêdzie automatycznie zmniejszyæ ciep³a podczas snu, i podnieœæ j¹ ponownie, zanim pojawi siê w górê. Ta koñcówka powoduje oszczêdnoœæ oko³o 5 do 8%.

Py³ i grille otwory wlotowe powietrza, co zwiêkszy temperaturê pomieszczenia i poprawiaj¹ jakoœæ powietrza, którym oddychamy.

Zrealizowaæ nastêpne 5 do 8% oszczêdnoœci poprzez coroczn¹ konserwacjê instalacji grzewczej, a utrzymanie go w dobrym stanie tak, ¿e bêdzie lepiej.

Zamknij zas³ony lub rolety (lub migawki, jeœli masz jakieœ) w nocy. Rolety lub okiennice oferuj¹ wielkie oszczêdnoœci w lecie przez utrzymywanie ciep³a z domu.

Latem umieszczenie roœliny zielone obok okien mo¿e pomóc utrzymaæ ch³odnicê dom, po prostu rozpylaæ wody na nich codziennie.

Jasne kolory w pomocy pokojowej sprawiaj¹, ¿e ch³odniejsze w lecie, podczas gdy ciemniejsze kolory utrzymuj¹ ciep³o d³u¿ej.

Jeœli rozwijaæ dobre nawyki w codziennej rutyny, a nastêpnie postêpuj zgodnie z poni¿szymi wskazówkami, mo¿na zaoszczêdziæ koszty energii, jak równie¿ przyczyniæ siê do bezpieczniejszego œrodowiska, a mo¿e nie trzeba tworzyæ w³asne energii elektrycznej, ale mo¿e to byæ coœ, co mo¿na rozwa¿yæ tak czy inaczej.


- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *