Jak nie przeplacac za naprawe sprzetu

Jak nie przeplacac za naprawe sprzetu Powiedzia³, ¿e Chiny by³y zaszczycony, ¿e jego kraj wybrany do corocznego miêdzynarodowego spotkania IEC.

Có¿, dziêki czemu d³ugie opowiadanie, Chiñczycy bra³ udzia³u otwarcie i w du¿ych iloœciach podczas posiedzeñ komisji TC oraz w mniejszych liczbach nastêpnego roku, gdy coroczne spotkania plenarne odby³y siê w Sztokholmie. Ale oni pozostali wierni ich s³owa i bardzo siê stara³a, aby pozostaæ aktywny w pracach Komitetów Technicznych i podkomisji w wielu dziedzinach przedsiêwziêciu.

Daj mi chwilê dygresjê. Powodem wprowadzenia ca³¹ chiñsk¹ przygodê uwagê jest mówiæ o kreatywnoœci i innowacji technicznych. To doœwiadczenie, którym by³em œwiadkiem podczas gdy w Pekinie by³ wielki otwieracz oczu dla mnie. Mia³o to miejsce podczas dyskusji w podkomisji standardów pomiarowych dla urz¹dzeñ audio i systemu dŸwiêku. Jeden z chiñskich w obecnoœci delegatów zaproszono mnie i Lenoard Feldman innego delegata Stanów Zjednoczonych, do swojego laboratorium, gdzie pracowa³ nad dŸwiêkiem dla chiñskiego Komitet http://ladeco.pl/produkty/meble-biurowe/ Olimpijski. Poszliœmy. Naszym goœciem by³ profesor in¿ynierii elektrycznej w Beijing University of Technology. By³ rok 1999. komputer stacjonarny w³aœnie uzyskanie powszechnego poparcia i stosowania na uniwersytetach na ca³ym œwiecie. Ta dobra Profesor wyjaœni³, ¿e zosta³ zlecony do opracowania samego systemu zasilania reprodukcji dŸwiêku do u¿ytku na zewn¹trz, wewn¹trz i na du¿ych stadionach klubów.

Ich zadaniem by³o zaprojektowanie i wyprodukowanie bardzo wydajny system wzmacniacz i g³oœnik horn jednostkê. On przekona³ swoich liderów na uniwersytecie, ¿e pracownicy szczebla student nie by³aby wystarczaj¹ca ich doœwiadczenia do zrobienia tego rodzaju zadañ projektowych i badawczych. dlatego zwrócono (lub powinniœmy dni zamówiony) przedstawiæ komisji finansów publicznych prognozowanego zapotrzebowania na jego projekt.

- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *