Co przy przegrzaniu laptopa

Co przy przegrzaniu laptopa

Czy istnieje coœ takiego jak wolna wola? Czy racjê Determinizm i wolna wola mit? Jeœli tak, nasza zmiana przeznaczenie, przekszta³caj¹c los? Co oznacza pojêcie karmy w buddyzmie mówi o determinizmu i wolnej woli?

Nauki buddyzmu zgadzaj¹ siê, ¿e miêdzy determinizmu i wolnej woli, determinizm jest zwyciêzc¹. Buddyzm zgadza siê zatem z wró¿ki i naukowców, ¿e okolicznoœci wystêpuj¹ce w chwili urodzenia kontroluje nasze przysz³e zachowanie, a wiêc nasze przeznaczenie.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Chocia¿ wró¿ki spojrzeæ na znak urodzenia lub linii d³oni, nauka patrzy na struktury genu, który jest niewidoczny go³ym okiem. (Side-uwaga: jak ciekawe by³oby, gdyby badania ustalono, ¿e nasze geny jednoznacznie wyrazi³ siê w sposób przewidywalny w d³oni, albo ¿e osoby urodzone w pewnych porach roku mia³ dostrzegalnych ró¿nic genów!) Wp³ywy kulturowe, takie jak ochrona œrodowiska [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] rodzina i doœwiadczenia równie¿ przejœæ do naukowego widzenia zachowania. Konsensus w psychologii, a zw³aszcza to, ¿e geny i œrodowisko s³u¿yæ jako wyjaœnienie i przewidywaniu zachowañ. Nauka wydaje siê przechyla siê w kierunku wyjaœnienia genetycznego dla zachowania. Budda naucza³, ¿e jest to karma, która okreœla zarówno obecnych i przysz³ych okolicznoœci swego ¿ycia, jak równie¿ zachowania.

Prowadzi to oczywiœcie do kwestii determinizmu i wolnej woli, zmiany przeznaczenia i czy mo¿liwe jest przekszta³cenie los. Nauka jest zdecydowanie po stronie fatalizmu i determinizmu, a wiêc pozostawia ¿adnego miejsca na woln¹ wolê. Jak mo¿e? W nauce, przy za³o¿eniu, wiara, i, o ironio, wiary, jest to, ¿e wszystko, w tym ludzkich zachowañ, jest rezultatem przyczyn i warunków, a co za tym idzie z góry okreœlony, która jest w przewa¿aj¹cej czêœci, co Buddyzm uczy tak¿e , W nauce, cz³owiek jest niczym skomplikowanym programie komputerowym, bardzo wyrafinowana robota, zachowanie, które, jeœli wystarczaj¹co zbadane, mo¿na przewidzieæ w ca³oœci.
[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu