Uczenie sie programowania – od czego zaczac

Uczenie sie programowania - od czego zaczac

Uczyæ ludzi jeŸdziæ – rower lub konia.

Itd, a¿ spektrum swojej wiedzy.

PrzejdŸ do sekcji; Napisz Podrêczniki, ksi¹¿ki. Tworzenie wideo, DVD.

Jako konsultant ze swoimi zrealizowanych zadañ i studiów przypadku bêd¹ tworzyæ „Jak” produkty, które mo¿na sprzedaæ. Bêdzie rozwijaæ szkolenia, który bêdzie obecny. Na tych kursach mo¿na sprzedaæ swoje produkty „Jak”, a wkrótce bêdzie zatrudniæ innych konsultantów do zrobienia prezentacji w Twoim imieniu.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php]

Bêd¹ tylko zbyt zadowolony to zrobiæ dla Ciebie, poniewa¿ s¹ one patrz¹c na w³asny rachunek pracy, podczas gdy nadal tworzyæ wiêcej czasu, aby stworzyæ wiêcej „jak” produkty, rozwijaæ wiêcej szkoleñ i wykonaæ wiêcej zadañ, które pasuj¹ do strategii biznesowej.

Tak to wygl¹da tak; przepracowanego w³aœciciel ma³ej firmy naprawdê nie ma biznesu, on / ona potrzebuje twojej pomocy. Zaczynasz jako konsultant sprzeda¿y swojego czasu. Ale masz zamiar stworzyæ swój w³asny biznes i zacz¹æ realizowaæ swoj¹ strategiê, aby zbudowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ tak, aby pracowaæ „na nim” nie „w nim”.

Ostatecznie prawid³owo skonfigurowana firma bêdzie prowadziæ bez ciebie. Mo¿e myœlisz, ¿e to wszystko siê skoñczy uproszczone, ale jeœli siê w tê strategiê z dyscypliny bêdzie rozwijaæ dŸwiêk roœnie dzia³alnoœæ doradcz¹ wysokiego dochodu w oparciu o szkolenia zawodowe, umiejêtnoœci i doœwiadczenia.

Artyku³ Michael Harrison, autor [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php], wydawca i konsultant biznesowy. PrzejdŸ do: http://www.how-to-do-a-resume.com

** Do wiadomoœci redakcji Ezine / Site W³aœciciele / Webmasterzy / ka¿dy ** Zapraszam do przedruk tego artyku³u w ca³oœci lub w ezine na swojej stronie tak d³ugo, jak pozostawiæ wszystkie aktywne linki w miejscu, nie zmieniaj¹ treœci i obejmuj¹ nasze pole zasobów wymienionych powy¿ej.

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu