Jak sobie radzic z wirusami komputerowymi

Jak sobie radzic z wirusami komputerowymi Jest to bez przesady; jest jedynie logiczn¹ przed³u¿enie ka¿dego naukowego wyjaœnienia dotychczas widzia³em.

Poniewa¿ pojêcie wolnej woli jest zupe³nie zaprzeczeniem nauki, jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e nauka nigdy nie mog³aby wyjaœniæ.

Ale wolna wola nie istnieje. (Omówimy póŸniej) Jednak¿e, poniewa¿ nauka zaprzecza jego istnieniu, to nie jest w stanie jego zdefiniowania, i zdefiniowaæ je musimy, aby zapewniæ zrozumienie. Sfera wolnej woli nale¿y do religii. (Byæ mo¿e konflikt miêdzy religi¹ a nauk¹ mog³a trochê odpocz¹æ, czy po prostu pozwoli³ nauka maj¹ zakaz sferê woln¹ wolê i religii, aby mieæ woln¹ wolê bok?) Budda zdefiniowany woln¹ wolê. Poœrednio, on zdefiniowany zarówno non-sferê woln¹ wolê i woln¹ wolê, jeœli chodzi o sferê Czterech Szlachetnych Prawd. Pierwsze dwa Szlachetne Prawdy nauczane przez Buddê s¹ ca³kiem naukowa: cierpienie jest spowodowane przez pragnienia, awersji i niewiedzy, jak traktujemy elementów innych ni¿ siebie jako prawdziwej, trwa³ej jaŸni. Ale jest wiêcej, du¿o wiêcej cierpienia ni¿ to.

Prawda jest taka, ¿e ??jesteœmy ca³kowicie i ca³kowicie niewolnikami, a nasi mistrzowie s¹ spragnieni, ignorancjê i niechêæ. Pomys³, ¿e jesteœmy wolni ludzie to kompletne i zupe³ne z³udzenie. Naprawdê s¹ kompleksowo zaprogramowaæ robota. Wolna wola traci, determinizm wygrywa.

Mam nadziejê, ¿e jesteœ œwiadomy tego, jak obrazi³ twoje ego czuje siê ju¿ teraz i jak mo¿na siê zgadzaæ ze mn¹. B¹dŸ œwiadomy, ¿e, jak to jest, ¿e œwiadomoœæ tego, ¿e przynosi nam póŸniej, na trzecim i czwartym Szlachetnych Prawd, a gdzie buddyzm zrywa z nauki.

Zanim przejdziemy dalej, b¹dŸmy jasne: wolna wola nie jest mo¿liwoœæ zrobiæ cokolwiek "chce" zrobiæ, gdy ktoœ chce, poniewa¿ takie dzia³ania s¹ nieuchronnie kontrolowany, a przyczyna i warunek, pragnienia, awersji i ignorancji.

http://splywy-kajakowe.podlasem.eu
- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *