Jak nie przeplacac przy kupnie sprzetu

Jak nie przeplacac przy kupnie sprzetu

Jego twarz zrobi³a siê bardzo silny ból i / lub podniecenia, nie mo¿emy powiedzieæ, jak wyjaœni³ komisji powiedzia³ mu, "Nie", aby jego wniosek przez 10 zaawansowanych in¿ynierów. Ponadto, ci¹gn¹³, gdy by³ gotów zostaæ pobity odpowiedŸ wróci³ "No, No, trzeba rozpoznaæ to wa¿ny narodowy projekt musi wzi¹æ te 100 in¿ynierów jakie czekaj¹ w naszej technologii que".adwokatsprawykarne.pl

Tak wiêc, nie szukaliœmy dó³ d³ugi ciemny korytarz ze studentów in¿ynierii poziomie doktora kolejce z ma³ymi biurkach, komputerach Dell, generatorów sygna³owych i oscyloskopu mieli zakupione z USA, wszystko pracuje nad ich wzmacniacza i g³oœników wzorów. Nasz goœæ b³agaæ nas, aby daæ mu pomys³y, jak zachowaæ swoj¹ armiê bardzo jasnych in¿ynierów zakwestionowane i zajêty swoimi zawê¿one celów projektowych.

Tak wiêc, to by³o moje doœwiadczenie w Pekinie w listopadzie 1999. Zrobi³em odwiedziæ Wielki Mur w Chinach, podczas gdy tam i uda³ siê do U³an Bator, Mongolia chwil¹ inne ciekawe doœwiadczony by³y mia³em.

Wróæmy teraz do technologii. Powy¿szy konto podkreœliæ, ¿e ca³a Celem mojej podró¿y przy tej okazji by³o podnoszeniem standardów miêdzynarodowych. A w szczególnoœci te odnosz¹ce siê do obszarów audio, wideo i multimediów zwi¹zanych. Moje pytanie jest takie: Dlaczego potrzebujemy standardy w obszarach o wysokim zaawansowaniu technologicznym? OdpowiedŸ, mo¿na powiedzieæ, jest oczywiste; musimy sposoby ³¹czenia, komunikacji, wymiany podzespo³ów, pomiarów http://www.emiro.pl/nadzor-bhp i ranking systemów dla dobra lokalnej, krajowej i globalnej rozwoju biznesu nie wspominaj¹c potrzeb u¿ytkowników.

Dobre odpowiedzi! To wszystko prawda i mo¿na dostaæ czat in¿ynierów normalizacyjnych razem w jednym pokoju i, w przeciwieñstwie do ekonomistów, z których ka¿dy ma inny pomys³, bêd¹ pochodziæ z bardzo podobnych pomys³ów i wniosków uzasadniaj¹cych potrzebê ujednolicenia w dziedzinie technologii.

- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *