Czego uczysz sie na komputerowych szkoleniach

Czego uczysz sie na komputerowych szkoleniach To nie jest po prostu w amerykañskiej psychiki planowania, ale zamiast reagowaæ. Istnieje wiele przyk³adów ilustruj¹cych ten punkt; takich jak Pearl Harbor (gdzie ogólne Billy Mitchell przewidzia³ atak z wielk¹ dok³adnoœci¹ 17 lat przed 7 grudnia 1941 roku); istnieje równie¿ Huragan Katrina (gdzie in¿ynierowie i urzêdnicy wiedzieli du¿o wczeœniej niedoci¹gniêæ w systemie Nowego Orleanu grobli i wa³ów przeciwpowodziowych, ale nie zrobi³ nic o tym); i, oczywiœcie, 9/11 (gdzie dowiedzieliœmy tward¹ lekcjê spada nasz¹ obronê w obliczu terroryzmu).

Wiele lat temu, biznes plan daleki zasiêg by³ od lat piêciu do dziesiêciu. Takie plany sta³y siê rzadkoœci¹ w ostatnich czasach; prawdopodobnych ofiar dynamicznej gospodarce œwiatowej. Teraz "dalekiego zasiêgu" oznacza albo do koñca roku podatkowego lub na koniec kwarta³u. To nawet trudno uzyskaæ priorytetow¹ listê celów dla dzia³u, a co dopiero ca³¹ firmê. Zamiast tego przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ obecnie pod wir ci¹gle zmieniaj¹cych "jedynki priorytet" robotników zatem myl¹ce i powoduj¹c ich byæ odwrotny do zamierzonego.

W i.t. arena, planowanie jest nadal bardzo du¿o faux pas, ale potem znowu, to zawsze by³ taki. Na przyk³ad, w naszym "Duma" -INFORMACJA In¿ynierii Systemów metodologia (ISEM), deweloperzy chcieliby przejœæ przez wczesnych fazach wykorzystywanych do planowania i projektowania, aby dostaæ siê do fazy programowania. Innymi s³owy, ¿e nie czuj¹ siê komfortowo w planowaniu i zamiast tego wola³ pisaæ oprogramowanie. To sprawia, ¿e ??ciekawy paradoks: choæ lubi³ przejœæ do programowania (gdzie "prawdziwa praca" zosta³a wykonana), lubili te¿ narzekaæ na braki w definicji wymagañ i innych specyfikacji projektu (co naturalnie wynikaj¹ z poprzednich faz mia³ ¿e zosta³y wykonane). Najczêstsz¹ wymówk¹ s³yszysz od deweloperów jest "U¿ytkownikom nie wiedz¹, czego chc¹." Zasadniczo, jest to równoznaczne z przyznaniem, ¿e deweloper jest albo nie jest odpowiednio przeszkolony lub brakuje dyscypliny, aby prawid³owo zaplanowaæ.

płyty betonowe drogowe
- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *