Porzadki na komputerze – dlaczego sa wazne

Porzadki na komputerze - dlaczego sa wazne

„Pamiêtajmy, ¿e Ready, Aim, ogieñ; ka¿da inna sekwencja jest szkodliwe.”

– Prawo Bryce

Krótka odpowiedŸ: „Bo to wymaga pracy.”

D³uga odpowiedŸ: Ludzie maj¹ tendencjê do oprzeæ patrz¹c w kryszta³owej kuli i wol¹ reagowaæ na ¿ycie, gdy¿ przechodzi je. Niektórzy ludzie uwa¿aj¹, planuje w dzisiejszym zmieniaj¹cym siê œwiecie jest to strata [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] czasu, ¿e trzeba byæ bardziej „agile” i dostosowaæ je do zmian, które wystêpuj¹.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Ka¿dy, kto zosta³ zaprojektowany i zbudowany niczego substancji wie, to jest zupe³nie niedorzeczne. Nie mielibyœmy wielu wspania³ych wie¿owce, mosty, tamy, autostrad, statków, samolotów i innego specjalistycznego sprzêtu, bez wysi³ków architektów i in¿ynierów. Bez takiego planowania, nasz kraj wygl¹da³by zasadniczo nie ró¿ni siê od sposobu pionierzy pierwszy odkry³ kontynent. Chocia¿ na pewno musimy byæ elastyczni w naszych planach, a my bêdziemy nieuchronnie zrobiæ kilka b³êdów po drodze, ma³y postêp zostanie zrealizowane, jeœli nie staramy siê zaplanowaæ przebieg dzia³ania i kontrolowaæ nasze przeznaczenie.

Ludzie czêsto bior¹ za pewnik, planowanie, ¿e ktoœ inny bêdzie robiæ plany dla nas, takich jak urzêdnicy pañstwowi, naszego korporacyjnego zarz¹dzania, a nawet starszych naszych rodzin. W rezultacie stajemy siê raczej luŸne o patrzeniu w przysz³oœæ. Nie ma te¿ zachêcanie przez nikogo zaplanowaæ nasze sprawy, takie jak ulgi podatkowej. Podczas gdy inne kraje oferuj¹ zachêty, aby zaoszczêdziæ pieni¹dze na przysz³oœæ, takich jak Japonia, Ameryka nie robi. Dlatego planowanie jest czynnoœci¹ doœæ osobista; mo¿emy zobaczyæ cnotê albo w ten sposób albo nie.

Amerykanie staj¹ siê legendarne reakcjonistów, którzy zwykle zwlekaj¹, a¿ bêdzie za póŸno. Widzimy to w wszystko od planowania dzia³alnoœci, planowania kariery zawodowej, planowania rodziny, planowanie finansowe, a nawet planowania naszego upadku.
[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu