Jak rozwinac swoje sklep internetowy

Jak rozwinac swoje sklep internetowy

Element ognia sta³a zwi¹zana z kierunku po³udniowo dla ró¿nych powodów; Ogieñ by³ pierwotnie tylko biegunowoœæ Woda w osi Pó³noc / Po³udnie i sposobem wyra¿ania magnetyzm biegunów pó³nocnego i po³udniowego.

Sektor Po³udniowej, co jest bardzo wygodne w kierunku kotwiczenia dla Li trygram ludzi, mog¹ byæ u¿ywane do spania lub innych zajêæ relaksacyjnych, kiedy praktyczny w u¿yciu.https://tkaninydarpol.pl/ Jeœli jesteœ trygramem Li na przyk³ad, a na po³udnie sektor domu jest kuchnia, to nie by³oby prób¹ medytowaæ lub spaæ w kuchni. Jednak¿e, mo¿na usi¹œæ z powrotem do po³udnia, w zale¿noœci od tego pokoju to praktyczne, aby to zrobiæ.

Li trygram jest symbolem œrodkowym córk¹ w strukturze rodziny lub w œrednim wieku, kobiety w ogóle. Li ludzie s¹ trochê bardziej podatne na uszkodzenia ni¿ wypadki lub choroby. Ale oczy i serce s¹ równie¿ wra¿liwe obszary Li ludzi. Poniewa¿ mog¹ one byæ chêtnych ryzyka lub poruszaæ siê szybko, Li ludzie czêsto zgadzaj¹ siê, ¿e guz siê do rzeczy czêsto, przenoszenia lub szybkiej jazdy.

Ka¿dy z oœmiu trygramów wiecznie powtarzaæ co dziewiêæ lat. Osoby urodzone w roku 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, itd. S¹ trygramem Li. Kalendarz Feng Shui Solar rozpoczyna siê 4 lutego lub 5th, nie od 1 stycznia. 04 luty / 5-ty reprezentuje punktu œrodkowego pomiêdzy przesilenia i równonocy grudnia marca. Osoba urodzona w styczniu 1947 roku, by nastêpnie uznaæ za urodzony w 1946 roku, a osoby Li.

Jest to odpowiednik feng shui z znak zodiaku i mo¿e ujawniæ osobiste najlepsze kierunki do spania, wprowadzaj¹c domu, siedzi i pracy na d³u¿szy okres czasu, w obliczu grupy mówienia lub sprzedaæ coœ. Poniewa¿ Li ludzie mog¹ byæ chêtnych ryzyka, mo¿e mog¹ u¿ywaæ dobrym kierunku osobowych dla której stronie sto³u karty siê, gdy hazardu.

Najlepszym kierunkiem Li osoby przyci¹gania bogactwa jest Wschód, zgodnie z Ba Zhai Szko³y Feng Shui.
montowanie wentylacji warszawa
- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *