Jak bezpiecznie korzystac z komputerow

Jak bezpiecznie korzystac z komputerow

Witamy w domu energii prowadz¹cej serii artyku³ów na temat jak uczyniæ swój dom bardziej zielone i energooszczêdne. Przy ka¿dym artykule podkreœliæ wa¿ny w¹tek w podejmowaniu domu bardziej energooszczêdne.

Temat tego artyku³u koncentruje siê na jak okna s¹ nieefektywne i co oznaczaj¹ wskaŸniki na etykiecie okna.pomoc w uzyskaniu odszkodowania wrocław Twój dom jest wieprz energii! Nowe domy, stare domy, odnowione domy ... wszystko trac¹ energiê! S¹ typowe American domu traci co najmniej 30% energii zu¿ywanej do ogrzewania i sch³odziæ. Prawid³owo wype³niony profesjonalny audyt energetyczny mo¿e pin-punkt, gdzie i ile trzeba izolacji w œcianach i suficie. Okna s¹ g³ównym Ÿród³em strat energii lub skutki do nieefektywnego domu. Okna jakoœci i prawid³owej instalacji s¹ kluczem do dobrej efektywnoœci energetycznej domu!

Okna podaæ swoje standardowe okno œcianie, ale tak¿e szyby boczne i œwietliki. Mog¹ one wp³ywaæ na efektywnoœæ energetyczn¹ domu w trzech podstawowych sposobów. Pierwszym z nich jest poprzez bezpoœrednie przewodzenie przez szybê, ramie lub drzwi. Po drugie jest w drodze promieniowania ciep³a od s³oñca do domu wewn¹trz i na zewn¹trz za pomoc¹ obiektów o temperaturze pokojowej. Na koniec, w oczywisty drodze prostych przecieków powietrza poprzez i wokó³ okien.

Krajowa Rada Fenestracja Ocena (NFRC) ma dobrowolny program, który sprawdza, zaœwiadcza, a tak¿e etykiety okna, drzwi i œwietliki dla wszystkich producentów na podstawie ich oceny charakterystyki energetycznej. Etykieta NFRC zapewnia wiarygodny i bezstronny sposób, aby okreœliæ wydajnoœæ efektywnoœci energetycznej za oknem pomiêdzy ró¿nymi oknami i produkuje. Istniej¹ trzy podstawowe klasyfikacje ocena za oknem jakoœci, ¿e ka¿da etykieta pasemkami.

- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *