Komputery – jak nie dac sie oszukac

Komputery - jak nie dac sie oszukac

Jako w³aœciciel i redaktor naczelny artyku³u katalogu dos³ownie mogli Import z Chin krok po kroku zobaczyæ setki artyku³ów ka¿dego dnia – i nie wszystkie z nich uzyskaæ zezwolenie. To nie jest coœ dowolny edytor ma lekko, jak wiemy, ludzie podejmuj¹ czasu i wysi³ku, aby produkowaæ swoje artyku³y, a nikt nie lubi odrzucenie.odżywki dla sportowców sklep W rzeczywistoœci niektórzy ludzie mog¹ porzuciæ pisanie razem, gdy odrzuci³ zbyt wiele razy. Inni bêd¹ nadal spam artyku³u katalogów nadziejê, ¿e proste numery w koñcu siê uda. Nie uda im siê z najlepszych katalogów artyku³u. Najlepsze katalogi artyku³ s¹ ludzkie edytowane. Jest to wa¿ne, gdy¿ w przeciwnym razie internet stan¹ siê niczym wiêcej ni¿ garœæ programów komputerowych rozmawiaj¹ ze sob¹. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w Internecie jest u¿ytkownik – prawdziwe ludzkie ruchu – a ruch ludzka bêdzie pochodziæ tylko z powrotem do „prawdziwej” treœci. St¹d dlaczego redaktorzy s¹ najwa¿niejszym atutem internet to – trzymaj¹ internet „przyjaznym dla cz³owieka”.

To powiedzia³, a teraz wiedz¹c, ¿e najlepsze miejsca do przedstawienia swoich artyku³ów s¹ miejsca, gdzie mo¿na natkn¹æ ludzkiej redaktor – jak masz, ¿e ludzka zatwierdziæ swoje artyku³y?

1) zapoznaæ siê i przestrzegaæ terminów dla s³u¿by –

Jeœli spodziewasz siê byæ traktowane z szacunkiem – przestrzega³ redaktorów i zgodne z warunkami eksploatacji. Jeœli katalog odmawia przyjêcia artyku³y na temat sterydów – wtedy spodziewaæ siê natychmiast zakazane podczas przes³aæ artyku³ na sterydach. Nie nale¿y liczyæ na drug¹ szansê od osoby, która musi przejœæ przez setki artyku³ów ka¿dego dnia. I nawet zakazane mój top autor gdy zatrzyma³ zgodne z warunkami korzystania z us³ugi – czy to ju¿ sk³adaæ jeden artyku³ – lub przesy³asz numer 10000 – zgodne z warunkami korzystania z us³ugi

– autor artykułu