Kiedy zrobic formatowanie dysku

Kiedy zrobic formatowanie dysku

Oni by wszystko wskazuje na przyk³adach takich jak systemy telewizji satelitarnej, internetu, telefonii komórkowej wykorzystania ca³ej linii krajowych i tak dalej. Jest bardzo przekonuj¹cy.

Ale nie jestem tego taki pewien tego wszystkiego. Przez wiele lat wierzyliœmy, ¿e to konieczne, aby umo¿liwiæ regulowane monopol telefon do uruchomienia narody system komunikacji elektrycznej, tak aby ka¿da wspólnota mo¿e ³atwo komunikowaæ siê poza jego granicami.montaż okien gdynia Myœleliœmy, ¿e to by³o konieczne, aby mieæ jeden standard telewizji dostarczania programów rozrywkowych dla widzów. Mo¿na myœleæ o innych przyk³adów, które zosta³y wprowadzone do norm obowi¹zuj¹cych. Ale teraz, w ci¹gu ostatnich kilku lat wiemy, ¿e istnieje wiele systemów komunikacji g³osowej dzia³a dobrze, istnieje wiele sposobów doprowadzenia rozrywki wideo w domu. Kabel zosta³ zast¹piony prawie nadawanie naziemnej i Internet przejê³a wiele z punktu do punktu komunikacji - i ATT nie jest ju¿ dawno linie firma przewoŸnik, ale bardziej jak komórkowej operatora systemu. O co chodzi, prawda?

Oto moja myœl. We wczesnym wynajem busów warszawa stadium nowej technologii nie jest po¿¹dane w celu ujednolicenia poniewa¿ rozwój nie jest kompletna i innowacji musi byæ kontynuowany a¿ do osi¹gniêcia korzyœci skali zarówno dla idei i rozwoju produktu. Gdy dojrzewaj¹ dobrze jest mieæ mo¿liwoœæ zamiennego, jednolitych systemów do przodu i do ty³u kompatybilnoœci i takie. To tam, gdzie jest otwarty konkurencji i wielu producentów produktów przyspieszy wyniki i sukces dla wszystkich zaanga¿owanych. Ale nie chcemy siê rozwijaæ standardy, dopóki nie jest na pewno, ¿e technologia, która osi¹gnê³a fazê dojrza³¹. Jest jeden wielki wyj¹tek od powy¿szej strategii. zastrze¿onej technologii; to jest, gdy jedna firma (i jej licencjobiorców) maj¹ technologii osobista i Business plan, który pozostawia je na w³asn¹ rêkê w celu rozwoju rynku przez nich samych.Apple jest dobrym przyk³adem wspó³czesnego spó³ki z tego rodzaju cel na uwadze.

Co myœlisz?

Cleggsan zosta³ in¿ynierem Elektryków i Elektroników od ponad 45 lat. Obecnie jest autork¹ bloga gdzie pisze regularnie o Oscyloskopy cyfrowe. Jest konsultantem w przemyœle elektronicznym.

Jest ¯ycie Fellow of Audio Engineering Society, Life Senior Member Instytutu In¿ynierów Elektryków i elektronicznego oraz przesz³oœci przewodnicz¹cy Komitetu TC-100 normami IEC dla audio, wideo i AudioVideo Engineering.


- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *