Jak swiadomie korzystac z komputera

Jak swiadomie korzystac z komputera

Wolna wola, to jest definiowana jako zdolnoœæ do dzia³ania niezale¿nie od tego, co siê chce i pragnie, a czego siê nie chce lub potrzebuje. Determinizm, przeciwieñstwem wolnej woli, mo¿e byæ naprawdê sprowadza siê do dzia³ania w celu wype³nienia swoich zachcianki i niechêci. Jest determinizm poniewa¿ pragnienia okreœlenia swoich dzia³añ. Co wa¿ne, z buddyjskiego punktu widzenia, czyjeœ pragnienia nie s¹ takie same, jak na osobê. Nie jestem moje zachcianki. Nie s¹ mi. Jednak apetyt mnie kontrolowaæ.

Nauka jest rzeczywiœcie œwietny do badania zjawisk a¿ do momentu, wolnej woli, co studiuje determinizm. zazêbia siê ona równie¿ bardzo dobrze z nauk buddyjskich, o ile nauka wyjaœnia przyczyny pragnienia i niechêci jako posiadaj¹ce podstawy genetyczne, organicznych lub œrodowiskowe. Jedyna ró¿nica miêdzy nauk¹ i buddyzmu w tej kwestii jest to, ¿e w buddyzmie przyczyny genetyczne, œrodowiskowe i ekologiczne zawsze przebiegaj¹ przez pragnienia, awersji i ignorancji. Nauka jest wiêc sfer¹ przyczynami i warunkami, jak kto woli, stanu niewolnikiem. To ma sens, oczywiœcie. Jednak nauka zupe³nie zawodzi, gdy chodzi o pomaganie niewolnik uciec, to nie ma nawet rozpoznaæ tê mo¿liwoœæ, poniewa¿ nie ma nawet rozpoznaæ zniewolenie.

Religia jest sfera wolnoœci. Wszystkich mêdrców i mistrzów, proroków, z mesjasze, to jest tej wolnoœci, ucieczki od tej niewoli, które mówi¹.

Na trzecim i czwartym Szlachetnych Prawd, to gdzie buddyzm porusza siê poza nauk¹. Nauka jest w tym momencie w czasie, zupe³nie nie zna ¿adnej mo¿liwoœci poza wolnej woli. (Byæ mo¿e to dlatego, ¿e tak niewiele osób faktycznie osi¹gniêty stan wolnej woli, i zazwyczaj nie s¹ sk³onni do studia.) Buddyjskie nauki trzeciego i czwartego Szlachetnej Prawdy naucza, ¿e ??koniec cierpienia, koniec tworzenie stron www Bydgoszcz niewolnictwa , a wiêc wolna wola, jest to mo¿liwe w drodze Oœmiorakiej Œcie¿ki.Oœmiorakiej Œcie¿ki jest wiêc przyczyna i warunek wolnoœci. Jako przyczynê i kondycji, dlatego nauka faktycznie mog³a studiowaæ Path Noble Oœmiorak¹.

Zobacz poni¿szy odnoœnik do czêœci 2 tej serii.

Zmiana przeznaczenia i przekszta³canie losy nie s¹ mo¿liwe w normalnych okolicznoœciach. W walce pomiêdzy determinizmu i wolnej woli, determinizm prawie zawsze wygrywa. Ale to mo¿e byæ pokonany. Buddyzm ma w³aœnie na celu przekszta³cenie los i uzyskanie wolnej woli. Aby dowiedzieæ siê, jak mo¿na przeczytaæ nastêpn¹ czêœæ tej serii, karmê, przeznaczenie, wolnej woli i uwa¿noœci.


- autor artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *