Uslugi programistyczne

Praca w branzy IT – doswiadczenie

Jak nasze szkolenie zawodowe i doœwiadczenie mog³yby stworzyæ firmê konsultingow¹ o wysokich dochodach. W³aœciciele firm ugrzêzn¹æ w niezliczonej iloœci codziennych problemów i miejscach wartych uwagi. Nabywcy uwa¿aj¹, ¿e po prostu nie s¹ w tyle godzin dziennie, aby obs³u¿yæ wszystko, co powinno byæ za³atwione do podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej do przodu.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] To tam swoje doœwiadczenia zawodowego mog¹ pomóc. W³aœciwe zarz¹dzanie i planowanie s¹ podstawowe sk³adniki do sukcesu w biznesie; a wiêkszoœæ ma³ych firm po prostu nie maj¹ te sk³adniki w proporcjach niezbêdnych do osi¹gniêcia ich najwiêkszy potencja³ [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] zysku. To mo¿e byæ obszarem sposobnoœci opartej na treningu i doœwiadczenia zawodowego. Dlaczego tak siê dzieje? Pamiêtaj, ¿e mówimy o ma³ych przedsiêbiorstw. Bardzo czêsto osoba z danej umiejêtnoœci i kontaktów bêdzie „rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej”, u¿ywaj¹c ich doœwiadczenia zawodowego! Ale co tak naprawdê siê dzieje, jest sta³y „na w³asny rachunek”. Co oznacza, ¿e ??s¹ nadal zatrudnieni przy u¿yciu ich szkolenia zawodowe i doœwiadczenie wykonuj¹ pracê dla siebie, a nie pracy w charakterze pracownika. Mog¹ zatrudniæ innych, ale nie s¹ one prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. SprawdŸ to. Jeœli w tym scenariuszu „biznes” w³aœciciel przerwa³a pracê, by firma kontynuowaæ? OdpowiedŸ nie musi byæ. Tak prawdziwa definicja dzia³alnoœci gospodarczej jest „jeœli w³aœciciel przestaje dzia³aæ w bran¿y, mo¿e firma z bran¿y kontynuowaæ”. Jeœli odpowiedŸ brzmi nie, to nie jest biznes. Zrozum, ¿e podstawowym i bêdziesz sobie sprawê, ¿e jeœli masz jakieœ umiejêtnoœci z kszta³cenia zawodowego, doœwiadczenia z przesz³oœci, praca, hobby, czy cokolwiek mieæ atrybuty, aby rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako konsultant pasuj¹cych szczególnych umiejêtnoœci na rynku. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More

Rodzaje kursow komputerowych

Czêœci¹ problemu jest to, ¿e sta³y siê bardzo niecierpliwy dla wyników i myœlê, ¿e to mo¿e byæ przypisane do naszej technologii. Na przyk³ad, mo¿emy teraz oczekiwaæ informacje w zasiêgu rêki, komunikacj¹, szybkie obroty w medycynie itp Zamiast cierpliwie czekaæ na wyniki, teraz chc¹ natychmiastowej gratyfikacji.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] W [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] zwi¹zku z tym dzia³ania takie jak planowanie postrzegane s¹ jako zak³ócenia dla uzyskania zadanie. Istniej¹, oczywiœcie, wiele dostêpnych narzêdzi do planowania, * Kalendarze – przypominaj¹ nam o wa¿nych terminach. Choæ istnieje wiele odmian w formie papierowej i zautomatyzowane komputerów i telefonów komórkowych, jest to interesuj¹ce zobaczyæ, jak niewiele osób rzeczywiœcie z nich korzystaæ. * Statystyki i analizy trendów – która jest aktywnie wykorzystywana w biznesie, aby œledziæ aktywnoœæ historyczn¹, i mam nadziejê, do projektu kierunek firmy. Byæ mo¿e najbardziej znany podmiot do korzystania z tych narzêdzi w Biurze US of the Census który wytwarza pewne doœæ ciekawe wystêpy, które s¹ czêsto pomijane przez ogó³ ludnoœci. * Dokumentacja – Przy budowie nowych produktów lub innych wa¿nych struktur, zestaw plany s¹ wymagane do dzia³ania jako mapê drogow¹ w trakcie budowy. Bez takich planów, budowy lub produkcji nie mog¹ byæ skutecznie realizowane lub zarz¹dzany. Tak samo jest w dziedzinie systemów informatycznych, bez dobrze przemyœlany zestaw uprzednia (diagramów i innych technik graficznych), nie mo¿na zamontowaæ system niezale¿nie od tego, jak dobrze mo¿na zaprogramowaæ. Istniej¹ równie¿ techniki Projektowanie jak Gantta Wykresy, PERT, CPM i wyra¿ania zaplanowanych zale¿noœci pracê, harmonogramy i relacje precedensu. * Narzêdzia do modelowania priorytet – do œledzenia celów w kolejnoœci priorytetowej. Jest to tak¿e okreœlane jako „do list” lub „punch listy”. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More

Jakie standardy powinien spelniac porzadny komputer

By³eœ kiedyœ w Chinach? Pekin? Jak o Wielki Mur? OK, jak o placu Tiananmen? OK, OK, wiêc trzeba by³o wszêdzie. Có¿, wiem, trochê miejsce, które nie zosta³y: Wielka Hala Ludowa. Jest to miejsce, gdzie bardzo niewiele osób spoza Chin dostaæ siê powiedzieæ „by³em tam”! Có¿, nie tylko tam, ale w obecnoœci Li Peng. Tak wiêc, mo¿na zapytaæ: „Kim jest Li Peng”?[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Teraz twój brak miêdzynarodowego m¹droœci spad³ poza krawêdŸ. By³ dzia³aj¹c Premier 1987 – 9, 1989 – 98 Premier Chin. Chin. Teraz masz prawo zadaæ pytanie: „Co robi³eœ tam i co tam robi Li Peng ³aski Ci taki zaszczyt?” Teraz mogê dostaæ siê do dzia³alnoœci tej dyskusji. Okazuje siê, ¿e Li Peng jako m³ody cz³owiek studiowa³ in¿ynieriê. Elektrotechnika, nie mniej. Kiedy podrós³ i znalaz³ siê na stanowiskach kierowniczych odsun¹³ siê od in¿ynierii, ale nigdy nie straci³ entuzjazm do technologii. Czyli co przyniós³ go do Wielkiej Sali na tej niezwyk³ej okazji. To by³ rok, ¿e Chiny zosta³ wybrany naród hosta dla rocznych spotkaniach IEC. OK, mo¿na powiedzieæ, wiêc to, co jest IEC? OdpowiedŸ; IEC Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna i jest jednym z najbardziej znacz¹cych organizacji normalizacyjnych na œwiecie. Jego miêdzynarodowego biura z siedzib¹ w Genewie, w Szwajcarii i sk³ada siê z wielu komisji w wielu dziedzinach technicznych dla ustalania zarówno dobrowolne i obowi¹zkowe normy techniczne. Moja komisja, dla których by³em delegatem USA by³ TC-100 sprzêt audio, wideo i multimedialnych systemów i urz¹dzeñ. By³y, oczywiœcie, wiele innych IEC komisje w obecnoœci. Poniewa¿ Wielka Sala mo¿e pomieœciæ 5000 osób w uk³adzie bankietowym naprawdê tylko [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] zajmuje czêœæ budynku 7.000 stóp kwadratowych. Li Peng by³ bardzo uprzejmy i wyjaœni³ swoje osobiste zainteresowanie uczestnictwem w tym wydarzeniu, poniewa¿ zapocz¹tkowa³o Chin, aby staæ siê czêœci¹ globalnej dzia³alnoœci normalizacyjnej. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More

Problemy z siecia w firmie – jak rozwiazac

Najczêstszymi stopni osoba mo¿e chcesz osi¹gn¹æ, mog¹ obejmowaæ: kawalerów stopni zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w dziedzinie zarz¹dzania systemami informacyjnymi, mistrzów stopni Nauka w nauce lub mistrzów stopni administracji biznesu komputerowego. – Umiejêtnoœci i zdolnoœci: mo¿na uznaæ, ¿e niektóre osoby ustaliæ do nauki i wzbogaciæ siê na okreœlonym obszarze w technologii informacyjnej.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Niektóre z nich mog¹ byæ bardzo umiejêtne gdy mamy do czynienia z pewnym jêzyku programowania, takich jak Oracle, Java lub produktów Microsoft i UNIX. – Certyfikat: Bêd¹c w stanie opanowaæ ca³¹ us³ugi i produkty firmy mo¿e doprowadziæ specjalistów w dziedzinie technologii [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] informatycznych, aby uzyskaæ certyfikat. Taki certyfikat mo¿e byæ doskona³ym punktem odniesienia dla klientów, do których mo¿na je umieœciæ na ich zaufanie. – Doœwiadczenie: To mo¿e byæ jeden z najcenniejszych aspektów zawodowych na informacyjnego dziedzinie technologii powinien mieæ. Jego pewien okres czasu spêdzi³ wykonywaæ swoje najlepsze prace doprowadzi³a do wzbogacenia i wzmocnienia jego osobistych umiejêtnoœci. Lata doœwiadczenia zawodowego utworzyli konkretnej osoby w kwalifikacjach i rozwi¹zania zorientowane na osobê. – Sieci lub przy³¹cza: osoba, która chce odnieœæ sukces w bran¿y informatycznej bêdzie potrzebowa³ po³¹czenia lub sieci – albo z tymi, którzy s¹ na tym samym polu z Tob¹ lub te z inn¹. To tam wszystkich swoich zleceñ pochodz¹. Powy¿sze rzeczy s¹ niezbêdne w celu rozpatrzenia i wykonania, zw³aszcza w odniesieniu do ka¿dego z was, którzy chc¹ byæ profesjonalny i przeszkolony konsultant. W rzeczywistoœci, poprzez wspomniane wczeœniej wymagania 5, dana osoba mo¿e mieæ wiêksz¹ mo¿liwoœæ zarobienia potencjalne wy¿sze dochody. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More

Marketing internetowy – na czym polega

Ale mo¿na powiedzieæ, ¿e nie jest to biznes, jeœli stosuje siê powy¿sze kryteria. Tak, to jest poprawne. Ale gdzie bêdzie inna jest to, ¿e jako konsultant masz mo¿liwoœæ rozwiniêcia swojej dzia³alnoœci. Pocz¹tkowo bêdziesz pracowaæ w bran¿y, na w³asny rachunek. Bêdziesz zajêty kompletowanie zadania, zyskuj¹c jeszcze wiêcej szkoleñ kariery i studiów doœwiadczenia i budowanie przypadków.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Jedn¹ z pu³apek mo¿emy ³atwo wpaœæ przy za³o¿eniu, ¿e tylko dlatego, ¿e wiemy, jak coœ zrobiæ, wszyscy wiedz¹, jak to zrobiæ to samo, te¿. W wielu przypadkach, bêdzie odwrotnie. Wiêc nie jest to rynek. To mo¿e zacz¹æ od najprostszych umiejêtnoœci. Czy ka¿dy mo¿e p³ywaæ? Czy ka¿dy mo¿e jeŸdziæ na rowerze? Czy ka¿dy mo¿e jeŸdziæ na koniu? Czy ka¿dy mo¿e obs³ugiwaæ komputer? Etc., a¿ do najwy¿szych umiejêtnoœciach. Umiejêtnoœci, szkolenia, narzêdzia i doœwiadczenie mo¿na u¿ywaæ w codziennych zajêciach daje mo¿liwoœæ robienia rzeczy, które inni po prostu nie mo¿e poj¹æ. O ile mo¿na przyj¹æ, ¿e ka¿dy wie, jak korzystaæ z komputera, mo¿na siê myliæ. W rzeczywistoœci, nawet teraz niewielka czêœæ populacji jest pos³ugiwaæ siê komputerem. Co [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] oznacza, ¿e ??jeszcze mniej osób rozumie ró¿ne programy twórcze ju¿ dostêpne. A to dlatego, ¿e zawsze bêdzie rynek na doradztwie, jak do sprawozdañ, ksi¹¿ek, filmów DVD i warsztatów szkoleniowych. Nie ka¿dy mia³ to samo szkolenie zawodowe i doœwiadczenie, a zatem nie mo¿e wiedzieæ, co wiemy. Niektórzy uznaj¹, czego potrzebuj¹ i chc¹ pomocy i s¹ gotowi zap³aciæ, aby siê uczyæ. Spójrz na umiejêtnoœci, których u¿ywasz na co dzieñ. Wielu z tych, s¹ podstaw¹ do produktów szkoleniowych mo¿na utworzyæ. Czy szybkiej inwentaryzacji, bêdziesz zaskoczony. Spójrz na swojego szkolenia zawodowego, pracy i biznesowego doœwiadczenia. To jest podstaw¹ do doradztwa, szkoleñ i tworzenia produktu. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More

Jak oszczednie uzywac komputerow

Pralki zu¿ywaj¹ energiê elektryczn¹ w du¿ej iloœci. SprawdŸ, czy uruchomiæ pe³ne obci¹¿enie, a stosowanie ni¿szych temperatur lub ustawienia oszczêdzania energii. Wzi¹æ prysznic zamiast k¹pieli, zu¿ywa 5 razy mniej wody. Obni¿ temperaturê podgrzewacz wody o kilka stopni nie zauwa¿ysz ró¿nicy. Fix ma³e wycieki wody, gdy masz jakiœ.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Jedna kropla wyciek mo¿e spowodowaæ stratê ponad 9000 litrów w roku. Jest kilka rzeczy, które mo¿na zrobiæ w zimie dla oszczêdnoœci na kosztach energii grzewczej. Jeœli wychodzisz z domu na kilka godzin œciszyæ ciep³a przez parê stopni. Mo¿na w³¹czyæ go do swojej normalnej poprzedniego ustawienia ponownie po powrocie. Nie ma potrzeby, aby w³¹czyæ go wy¿ej ni¿ to by³o przed wyjazdem, poniewa¿ [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] nie pozwoli ogrzaæ dom szybciej, bêdzie to wy³¹cznie strata energii. W przypadku d³u¿szej nieobecnoœci, ustawiæ swój system grzewczy tylko utrzymaæ go przed zamarzaniem. Jeœli chcesz, aby wywietrzyæ dom, wy³¹czyæ grzanie, gdy okna s¹ otwarte. U¿yj programowalny termostat termostat bêdzie automatycznie zmniejszyæ ciep³a podczas snu, i podnieœæ j¹ ponownie, zanim pojawi siê w górê. Ta koñcówka powoduje oszczêdnoœæ oko³o 5 do 8%. Py³ i grille otwory wlotowe powietrza, co zwiêkszy temperaturê pomieszczenia i poprawiaj¹ jakoœæ powietrza, którym oddychamy. Zrealizowaæ nastêpne 5 do 8% oszczêdnoœci poprzez coroczn¹ konserwacjê instalacji grzewczej, a utrzymanie go w dobrym stanie tak, ¿e bêdzie lepiej. Zamknij zas³ony lub rolety (lub migawki, jeœli masz jakieœ) w nocy. Rolety lub okiennice oferuj¹ wielkie oszczêdnoœci w lecie przez utrzymywanie ciep³a z domu. Latem umieszczenie roœliny zielone obok okien mo¿e pomóc utrzymaæ ch³odnicê dom, po prostu rozpylaæ wody na nich codziennie. Jasne kolory w pomocy pokojowej sprawiaj¹, ¿e ch³odniejsze w lecie, podczas gdy ciemniejsze kolory utrzymuj¹ ciep³o d³u¿ej. Jeœli rozwijaæ dobre nawyki w codziennej rutyny, a nastêpnie postêpuj zgodnie z poni¿szymi wskazówkami, mo¿na zaoszczêdziæ koszty energii, jak równie¿ przyczyniæ siê do bezpieczniejszego œrodowiska, a mo¿e nie trzeba tworzyæ w³asne energii elektrycznej, ale mo¿e to byæ coœ, co mo¿na rozwa¿yæ tak czy inaczej. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More

Slowa kluczowe – co oznaczaja

Aby stworzyæ dobre treœci internetowych SEO na swojej stronie internetowej, trzeba wiedzieæ, jak korzystaæ z odpowiednich s³ów kluczowych, aby zmaksymalizowaæ widocznoœæ. Jeœli nie wiesz, co oznacza SEO, jest to skrót od Search Engine Optimization. SEO us³ugi pisania pomaga swojej stronie internetowej, aby przyci¹gn¹æ wiêcej klientów i zwiêkszyæ swoje wyszukiwania ocen silnika.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Kilka sposobów na w³¹czenie treœci SEO na swojej stronie jest u¿ycie ³¹cza, które s¹ w blogach, artyku³y i fora, które otwieraj¹ siê do Twojej witryny internetowej. Trzeba tak¿e pamiêtaæ o odpowiedniej gêstoœci s³ów kluczowych; w przeciwnym wypadku wyszukiwarki ¿e twoja witryna jest spam. gêstoœæ s³ów kluczowych to iloœæ razy umieœciæ pewn¹ s³owo w swoim artykule. Wyszukiwarki patrzeæ stron i artyku³ów za pomoc¹ s³ów kluczowych, aby szukaæ treœci internetowych w Internecie. Na przyk³ad, masz artyku³ 400 s³ów, a chcesz mieæ gêstoœæ s³ów kluczowych trzy procent. Bêdziesz musia³ u¿yæ ka¿dego s³owa kluczowego, 12 razy, aby mieæ 3% gêstoœæ s³ów kluczowych. Wszystko ponad gêstoœci 4% jest uwa¿ane za spam. Nale¿y utrzymaæ gêstoœæ s³ów kluczowych, miêdzy 2-3%. Twój artyku³ bêdzie o wiele d³u¿ej, jeœli maj¹ gêstoœæ s³ów kluczowych, poni¿ej 2%. Wyszukiwarki chc¹ upewniæ siê, ¿e wyrób posiada odpowiedni¹ iloœæ s³ów kluczowych, wiêc maj¹ [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] ³atwiej ci¹gn¹c go wy¿ej na stronie. Firma Us³ugi pisanie mo¿e pomóc w tworzeniu treœci SEO do maksymalizacji ekspozycjê artyku³ów, komentarze bloga i strony internetowej firmy. Mo¿na utworzyæ listê s³ów kluczowych, aby daæ firmie pisania u¿ywaæ podczas ich tworzenia treœci na swoim blogu lub stronie. Oni wiedz¹, jak u¿ywaæ s³ów kluczowych odpowiednio tak p³yn¹ ³atwe, kiedy czytasz ten materia³. Upewnij siê, ¿e s³owa kluczowe s¹ popularne w danej bran¿y; inaczej swojej stronie lub artyku³ bêdzie trwaæ d³u¿ej, aby zwiêkszyæ swój ranking. Na przyk³ad, jeœli jesteœ firm¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi komputerowe, nale¿y u¿yæ s³ów kluczowych odpowiednich dla danej bran¿y, takich jak us³ugi komputerowe, programowanie, itp Trzymaj siê z dala od wszelkich s³ów, które s¹ istotne dla danej bran¿y. Umieszczenie odpowiednich s³ów kluczowych w ca³ej treœci SEO jest krytyczna, jeœli chcesz zwiêkszyæ ruch na swojej stronie lub blogu biznesu. Dobra firma pisanie umie wykorzystaæ SEO s³owa kluczowe, dziêki czemu nie ma mam im powiedzieæ, co chcesz. Mo¿esz podaæ listê s³ów kluczowych do pisarza, a oni stworzyæ doskona³¹ treœci, aby zwiêkszyæ swoje oceny w wyszukiwarkach. Korzystanie z internetowej us³ugi SEO treœci piœmie firmê to œwietny sposób, aby zwiêkszyæ swoje wyszukiwania ocen silnika. Rachel Vincent Jednodniowych Pisanie Us³ugi [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More

Jak nie przeplacac za naprawe sprzetu

Powiedzia³, ¿e Chiny by³y zaszczycony, ¿e jego kraj wybrany do corocznego miêdzynarodowego spotkania IEC. Có¿, dziêki czemu d³ugie opowiadanie, Chiñczycy bra³ udzia³u otwarcie i w du¿ych iloœciach podczas posiedzeñ komisji TC oraz w mniejszych liczbach nastêpnego roku, gdy coroczne spotkania plenarne odby³y siê w Sztokholmie.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Ale oni pozostali wierni ich s³owa i bardzo siê stara³a, aby pozostaæ aktywny w pracach Komitetów Technicznych i podkomisji w wielu dziedzinach przedsiêwziêciu. Daj mi chwilê dygresjê. Powodem wprowadzenia ca³¹ chiñsk¹ przygodê uwagê jest mówiæ o kreatywnoœci i innowacji technicznych. To doœwiadczenie, którym by³em œwiadkiem podczas gdy w Pekinie by³ wielki otwieracz oczu dla mnie. Mia³o to miejsce podczas dyskusji w podkomisji standardów pomiarowych dla urz¹dzeñ audio i systemu dŸwiêku. Jeden z chiñskich w obecnoœci delegatów zaproszono mnie i Lenoard Feldman innego delegata Stanów Zjednoczonych, do swojego laboratorium, gdzie pracowa³ nad dŸwiêkiem dla chiñskiego Komitet [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] Olimpijski. Poszliœmy. Naszym goœciem by³ profesor in¿ynierii elektrycznej w Beijing University of Technology. By³ rok 1999. komputer stacjonarny w³aœnie uzyskanie powszechnego poparcia i stosowania na uniwersytetach na ca³ym œwiecie. Ta dobra Profesor wyjaœni³, ¿e zosta³ zlecony do opracowania samego systemu zasilania reprodukcji dŸwiêku do u¿ytku na zewn¹trz, wewn¹trz i na du¿ych stadionach klubów. Ich zadaniem by³o zaprojektowanie i wyprodukowanie bardzo wydajny system wzmacniacz i g³oœnik horn jednostkê. On przekona³ swoich liderów na uniwersytecie, ¿e pracownicy szczebla student nie by³aby wystarczaj¹ca ich doœwiadczenia do zrobienia tego rodzaju zadañ projektowych i badawczych. dlatego zwrócono (lub powinniœmy dni zamówiony) przedstawiæ komisji finansów publicznych prognozowanego zapotrzebowania na jego projekt. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More

Co przy przegrzaniu laptopa

Czy istnieje coœ takiego jak wolna wola? Czy racjê Determinizm i wolna wola mit? Jeœli tak, nasza zmiana przeznaczenie, przekszta³caj¹c los? Co oznacza pojêcie karmy w buddyzmie mówi o determinizmu i wolnej woli? Nauki buddyzmu zgadzaj¹ siê, ¿e miêdzy determinizmu i wolnej woli, determinizm jest zwyciêzc¹. Buddyzm zgadza siê zatem z wró¿ki i naukowców, ¿e okolicznoœci wystêpuj¹ce w chwili urodzenia kontroluje nasze przysz³e zachowanie, a wiêc nasze przeznaczenie.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Chocia¿ wró¿ki spojrzeæ na znak urodzenia lub linii d³oni, nauka patrzy na struktury genu, który jest niewidoczny go³ym okiem. (Side-uwaga: jak ciekawe by³oby, gdyby badania ustalono, ¿e nasze geny jednoznacznie wyrazi³ siê w sposób przewidywalny w d³oni, albo ¿e osoby urodzone w pewnych porach roku mia³ dostrzegalnych ró¿nic genów!) Wp³ywy kulturowe, takie jak ochrona œrodowiska [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] rodzina i doœwiadczenia równie¿ przejœæ do naukowego widzenia zachowania. Konsensus w psychologii, a zw³aszcza to, ¿e geny i œrodowisko s³u¿yæ jako wyjaœnienie i przewidywaniu zachowañ. Nauka wydaje siê przechyla siê w kierunku wyjaœnienia genetycznego dla zachowania. Budda naucza³, ¿e jest to karma, która okreœla zarówno obecnych i przysz³ych okolicznoœci swego ¿ycia, jak równie¿ zachowania. Prowadzi to oczywiœcie do kwestii determinizmu i wolnej woli, zmiany przeznaczenia i czy mo¿liwe jest przekszta³cenie los. Nauka jest zdecydowanie po stronie fatalizmu i determinizmu, a wiêc pozostawia ¿adnego miejsca na woln¹ wolê. Jak mo¿e? W nauce, przy za³o¿eniu, wiara, i, o ironio, wiary, jest to, ¿e wszystko, w tym ludzkich zachowañ, jest rezultatem przyczyn i warunków, a co za tym idzie z góry okreœlony, która jest w przewa¿aj¹cej czêœci, co Buddyzm uczy tak¿e , W nauce, cz³owiek jest niczym skomplikowanym programie komputerowym, bardzo wyrafinowana robota, zachowanie, które, jeœli wystarczaj¹co zbadane, mo¿na przewidzieæ w ca³oœci. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php] – autor...

Read More